• เกิดมาเพื่ออะไร?
  • มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?
  • อะไรคือสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิต?
  • อะไรที่มีความหมาย และคุณค่าต่อตนเอง และครอบครัว?
  • อยากมีอาชีพอะไร?

กิจกรรมสร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลเป็นกระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลเพื่อหาคำตอบ และค้นหาเป้าหมายชีวิตด้วยตนเองพัฒนาและปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ บนหลักการที่ถูกต้อง เข้าใจความหมายของวิสัยทัศน์ ตลอดจนความเชื่อมโยงของภาพในใจกับการสร้างแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในอนาคต และพัฒนาความสามารถในการนำตนเอง(Self-directed)เพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนตนเองอย่างยั่งยืน มีความสุข

วันทำกิจกรรม 6 ธันวาคม 2560
เวลา 16:00 – 19:00
จำนวนรับ 25
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่