รหัสวิชา: 0201127
ชื่อย่อวิชา: QUAL WORK MGT
ชื่อวิชา: การบริหารงานคุณภาพ (Quality Work Management)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: หลักการทั่วไปของการบริหารคุณภาพ การทำงานและบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ปัญหาทางคุณภาพในชีวิตประจำวัน คุณภาพชีวิต เครื่องมือในการระบุปัญหาและการแก้ไขปัญหาทางคุณภาพ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การจัดการคุณภาพในชีวิตประจำวัน เทคนิคการทำงานเป็นหมู่คณะอย่างมีคุณภาพ การประกันคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ โครงการจัดการคุณภาพ
Course Description: General principles of quality management; working and management with quality; quality problems in everyday life; quality of life; quality problem identification tools; quality problem-solving; approaches for continuous quality improvements; daily quality management; quality team working; quality assurance; quality managment system; quality management project’s.