รหัสวิชา: 0201129
ชื่อย่อวิชา: UNDERWATER WORLD
ชื่อวิชา: เปิดโลกใต้ทะเลไทย (Underwater World in Thailand)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-2-5)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมาย และความสำคัญของประการังและระบบนิเวศแนวประการัง แนวประการังในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแนวประการัง การใช้ประโยชน์จากแนวประการัง มาตรการอนุรักษ์แนวประการังและการฟื้นฟูแนวประการังในประเทศไทย
Course Description: Definition and importance of coral and coral reef ecosystem, coral reef in the gulf of Thailand and the Andaman Sea; environmental factors affecting coral reef; utilization of coral reef resources and degradation of reef cords, methods of coral reef conservation and rehabilitation of coral reef in Thailand.