รหัสวิชา: 0201172
ชื่อย่อวิชา: SELF/CAREER MGT
ชื่อวิชา: การบริหารตนเองและงานอาชีพ (Self and Career Management)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมายและความสำคัญของการบริหารตนเองและบริหารงาน การเรียนรู้ความต้องการของตนเองเพื่อกำหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผนการทำงาน คุณสมบัติหลักในการบริหารงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน องค์ประกอบที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน การประเมินผลการทำงานของตนเองอย่างมีระบบและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
Course Description: Definition and importance of self management and career planning; learning personal needs to set aims and work plans; principal qualifications in career management and enhancement of efficiency; factors contributing to suceess in the work place; systematic self assessment and continuous self learning