รหัสวิชา: 0201270
ชื่อย่อวิชา: NAT SECURITY DEV
ชื่อวิชา: การพัฒนาความมั่งคงแห่งชาติ (National Security Development)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมายของความมั่งคงแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ องค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศ การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ กำลังอำนาจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร
Course Description: Definitions of National security; national security policy; organizations involved in national security; factors of national security; politics, economics, socio-psychology, science and technology and national defense; national strategy development; national power; military strategy.