รหัสวิชา: 2107221
ชื่อย่อวิชา: ENV STUD
ชื่อวิชา: สิ่งแวดล้อมศึกษา (ENVIRONMENTAL STUDIES)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความรู้เบื้องต้นและมุมมองที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของโลก เน้นกรณีศึกษา ระบบนิเวศ วัฏจักรทางธรณีชีวเคมี ประชากรศึกษา พลังงาน พื้นที่ชุ่มน้ำ มลภาวะทางน้ำ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง การกำจัดของเสียของแข็ง ของเสียอันตราย การออกแบบระบบบำบัดของเสีย ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
Course Description: Basic knowledge and important perspectives on global environment with emphasis on case studies; ecosystem; biogeochemical cycles; population studies; energy; wetland; water pollution; air pollution; noise pollution; solid waste disposal; Hazardous waster; waste treatment system design; environmental responsibility.