รหัสวิชา: 2111201
ชื่อย่อวิชา: GEN RAD NUCLEAR
ชื่อวิชา: ความรู้ทั่วไปทางด้านรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ (GENERAL KNOWLEDGE ON RADIATION AND NUCLEAR ENERGY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ชนิด สมบัติ และแหล่งกำเนิดของรังสี อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร กฎการสลายตัวทางกัมมันตรังสี ประวัติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ไอโซโทปรังสีในสิ่งแวดล้อมและในร่างกายมนุษย์ ผลทางชีววิทยาและทางกายภาพของรังสี หลักการของความปลอดภัยทางรังสี การใช้รังสีในงานอุตสาหกรรม การแพทย์ เกษตรกรรม การผลิตไฟฟ้า และอื่น ๆ หลักการของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์ หลักการเบื้องต้นของการจัดการกากกัมมันตรังสี
Course Description: Types, properties and origins of radiation; interaction of radiation with matter; radioactive decay law; history of nuclear science and technology; radioisotopes in the environment and in human body; biological and physical effects of radiation; principles of radiation safety; uses of radiation in industry, medicine, agriculture, electricity generation and others; principles of nuclear reactors and nuclear power plants; nuclear weapons; basic principles of radioactive waste management.