รหัสวิชา: 2200183
ชื่อย่อวิชา: THAI CIV
ชื่อวิชา: อารยธรรมไทย (THAI CIVILIZATION)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: วิวัฒนาการของสังคมไทยในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และการแสดงออกด้านวัฒนธรรมและด้านศิลปกรรม ซึ่งก่อให้เกิดบูรณาการของอารยธรรมไทย ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญา และงานสร้างสรรค์
Course Description: The development of Thai society: way of life, ideas, beliefs, cultural and artistic expression, all of which have resulted in the political, economic and social integration as well as the ideological, intellectual and artistic integration of Thai civilization.