รหัสวิชา: 2200185
ชื่อย่อวิชา: SURV ART ARCH THAI
ชื่อวิชา: ปริทัศน์ศิลปะและโบราณวัตถุสถานในประเทศไทย (SURVEY OF ARTIFACTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES IN THAILAND)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ศิลปะและโบราณวัตถุสถานที่สำคัญในประเทศไทย วิเคราะห์สุนทรียลักษณ์ความหมายและอรรถประโยชน์ในมิติทางอารยธรรม เพื่ออธิบายคุณค่าเชิงศิลปะและเชิงช่างที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนการรับและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางศิลปะและวิทยาการ
Course Description: Principal artifacts and archeological sites in Thailand : analysis of aesthetic values as seen meanings and utility in civilization dimension for explain value fron their artistic and technical forms that reflect ways of life, society, thought, and belief; acquistion and transfer of art concepts and technical methods.