รหัสวิชา: 2200226
ชื่อย่อวิชา: FOLK MUS TH SOC
ชื่อวิชา: ดนตรีพื้นเมืองในสังคมไทย (Folk Music in Thai Society)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความเป็นมาของการร้องรำในสังคมไทย บูรณาการคติความเชื่อ วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ดนตรีและการฟ้อนรำพื้นเมืองลักษณะต่าง ๆ แรงบันดาลใจ การสร้างสรรค์ และวิธีการแสดงดนตรีและการฟ้อนรำในแต่ละท้องถิ่น
Course Description: Background of Thai folk music and dances; integration of spiritual beliefs, ways of life and environment that influence the creation of Thai folk music and dances; presentations, motivations and creation of music and dances in different regions.