รหัสวิชา: 2200393
ชื่อย่อวิชา: LANG / CULT ART
ชื่อวิชา: ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อศิลปะและโบราณคดี (Language and Culture for Art and Archaeology )
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: คำศัพท์ และสำนวนไทยที่ใช้ในงานศิลปะ สถาปัตยกรรม และโบราณคดี ความหมายและความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
Course Description: Study of Thai vocabulary and idioms used in fine art, architecture, and archaeology; meanings and relationship with culture.