รหัสวิชา: 2207201
ชื่อย่อวิชา: HIST WEST PHILOS
ชื่อวิชา: ประวัติปรัชญาตะวันตก (HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความคิดหลักในปรัชญายุคก่อนโสเครตีสถึงสมัยปัจจุบัน
Course Description: Main ideas in philosophy from the Pre-Socratic to the contemporary period.