รหัสวิชา: 2210219
ชื่อย่อวิชา: MYSTERY FICTION
ชื่อวิชา: วรรณกรรมแนวลึกลับ (MYSTERY FICTION)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมแนวลึกลับ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมแนวลึกลับกับสังคม การวิเคราะห์และตีความตัวบทคัดสรร
Course Description: Characteristics of mystery fiction; the relationship between mystery fiction and society; analysis and interpretation of selected texts