รหัสวิชา: 2210423
ชื่อย่อวิชา: LIT/PSYCHO
ชื่อวิชา: วรรณคดีกับจิตวิทยา (LITERATURE AND PSYCHOLOGY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับจิตวิทยา การวิเคราะห์วรรณคดีด้วยทฤษฎีจิตวิทยาแนวต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมและผู้เขียน
Course Description: Common infectious diseases in children and their management.