รหัสวิชา: 2232253
ชื่อย่อวิชา: GER-SPK CNTR TODAY
ชื่อวิชา: ประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการในปัจจุบัน (German-Speaking Countries Today)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: การเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการโดยสังเขป นโยบายด้านสังคม มุมมองด้านวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ บทบาทของประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการในสหภาพยุโรปและทวีปยุโรป
Course Description: Overview of politics and economics in German-speaking countries at present; social policies; cultural aspects and ways of life; roles of these countries in European Union and Europe.