รหัสวิชา: 2308200
ชื่อย่อวิชา: SCI LOGIST SYS
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์ในระบบโลจิสติกส์ (SCIENCE IN LOGISTICS SYSTEM)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การพยากรณ์ความต้องการ การจัดการระดับสินค้าคงคลัง การจัดการการคลังสินค้า การจัดซื้อจัดหา การวางแผนระบบการขนส่ง นวัตกรรมและเครื่องมือด้านโลจิสติกส์สมัยใหม่ โดยเน้นประสบการณ์จากวิทยากร และการวิเคราะห์สภาพจริงจากการศึกษาดูงาน รวมทั้งการประยุกต์ในการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์
Course Description: Logistics and supply chain management using scientific approach customer relation management; forecasting; inventory management; procurement and purchasing; warehouse management; transportation management; innovation and tools in modern logistics by experienced guest speakers and analysis of actual logistics operation from site visit including the application of logistics operation.