รหัสวิชา: 2541168
ชื่อย่อวิชา: DSGN ASIAN PERSP
ชื่อวิชา: การออกแบบในมุมมองของเอเชีย (Design from Asian Perspectives )
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: บทบาทของการออกแบบของภูมิภาคเอเชียในบริบทของชีวิตประจำวัน มุมมองเชิงวิธีวิทยาที่แตกต่างกันของประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชีย ศิลปะการตกแต่ง การศึกษาวัฒนธรรมทางวัตถุ รูปแบบและหน้าที่ วัฒนธรรมและการศึกษา ความต้องการทางวัฒนธรรมการออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความสำคัญระดับสากลของการออกแบบและวัฒนธรรมทางวัตถุของเอเชียเน้นประวัติศาสตร์และบริบทของการออกแบบในวัฒนธรรมของเอเชีย
Course Description: The role of Asian design in the context of everyday life; different methodological perspectives of Asian art history; decorative arts; cultural studies in terms of materials, forms and functions; culture and the study of the needs of design culture and modern technology; global significance of Asian design and material culture focusing on history and the context of design in Asian cultures.