รหัสวิชา: 3010101
ชื่อย่อวิชา: DRUG DAILY LIFE
ชื่อวิชา: ยากับชีวิตประจำวัน (DRUG AND DAILY LIFE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา วิธีการบริหารยา รูปแบบของยา อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศด้านยา
Course Description: Basic knowledge of drugs; route of drug administration, dosage form, and adverse reaction of drug commonly used in daily life; critical appraisal of drug information