รหัสวิชา: 3404201
ชื่อย่อวิชา: LAW ACCTG
ชื่อวิชา: กฎหมายกับการบัญชี (LAW AND ACCOUNTING)
จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับการบัญชี หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี แนวคิดและหลักการบัญชีที่สำคัญ การวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายและภาษีอากรที่มีข้อพิจารณาทางการบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้อง กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และการกำกับวิชาชีพบัญชี
Course Description: Relationship between law and accounting, introduction to accounting, major accounting concept and principles, analysis of legal and tax issues with accounting consideration, laws relating to accounting and supervision of accounting profession.