รหัสวิชา: 3502271
ชื่อย่อวิชา: HIST FASHION
ชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์แฟชั่น (HISTORY OF FASHION)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ประวัติศาสตร์แฟชั่น พัฒนการเครื่องแต่งกายจากสมัยบุพกาลจนถึงปัจจุบัน เครื่องแต่งกายในอารยธรรมตะวันตกและอิทธิพลที่มีต่อการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่
Course Description: History of Fashion; the development of fashion from the earliest time to the present, fashion in western civilization and its influence on modern fashion design.