รหัสวิชา: 3600204
ชื่อย่อวิชา: HLTH SEXUALITY
ชื่อวิชา: เพศศาสตร์สุขภาพ (HEALTHY SEXUALITY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อและวัฒนธรรมในเรื่องเพศ บทบาทหญิงชาย กำเนิดของชีวิต การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ ทฤษฎีเพศศาสตร์ ความเบี่ยงเบนและความผิดปกติทางเพศ และสามารถป้องกันตนเองจากโรคและปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ และวางแผนชีวิตสมรสของตนได้
Course Description: Nature of sexuality; belief and cultures related to sexuality; gender roles; life origin; sexual growth and development; theory of sexuality; sex deviation and abnormality; disease prevention and problems related to sexuality; marital life and family planning.