รหัสวิชา: 3700109
ชื่อย่อวิชา: IMMUNITY OF LIFE
ชื่อวิชา: ภูมิคุ้มกันชีวิต (IMMUNITY OF LIFE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ภูมิคุ้มกันชีวิต ได้แก่ พุทธภูมิ ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันของหมู่เลือด ภูมิคุ้มกันต่อโรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อ ภูมิแพ้และแพ้ภูมิ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง สเต็มเซลล์ ภูมิคุ้มกันในยุคไอที วัคซีนกับการเสริมสร้างภูมิพิชิตโรค สมดุลชีวิต ได้แก่ อาหาร การออกกำลังกาย จิตใจ ทัศนศึกษา
Course Description: Immunity of life; Buddhist immune; body immune system; immune system of blood group; immunity against cancer; immunity against infectious diseases; allergy and autoimmune; immune deficiency; stem cells; immunity in IT era; vaccine for immunization against diseasses; promotion of immunity; body balance; food, exercise, mentality; life tour.