รหัสวิชา: 3741102
ชื่อย่อวิชา: LIVE SMART HEALTHY
ชื่อวิชา: อยู่อย่างฉลาดและสุขภาพดี (LIVE SMART HLTHY)
จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-4)
คำอธิบายรายวิชา: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ได้แก่ โภชนาการ การพักผ่อน การผ่อนคลาย การออกกำลังกาย ความเครียด ลักษณะบุคลิกภาพ การตรวจร่างกายประจำปี การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การเสริมสร้างวิธีคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงระบบ การเรียนรู้การมีชีวิตที่มีคุณค่าผ่านภาพถ่าย
Course Description: Factors related to wellness: nutrition, recreation, relaxation, exercise, stress, personality traits, annual health check-up, sufficient living, empowerment on analytical thinking, critical thinking, lateral thinking, systematic thinking, learning to live a valuable life through photographic lens.