รหัสวิชา: 3914101
ชื่อย่อวิชา: REC QUAL LIFE DEV
ชื่อวิชา: นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Recreation for Quality of Life Development)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของนันทนาการ สรีระวิทยาของการออกกำลังกาย ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การจัดการนันทนาการของของภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัคร กิจกรรมนันทนาการและท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการในประเทศกลุ่มอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของอาเซียน นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา การวางแผนโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Course Description: Theories, principles and concepts of recreation; exercise physiology; types of recreational activities; recreation management by public and private sectors and volunteers; recreational activities and tourism; recreational activities in ASEAN countries; world heritage sites of ASEAN; recreation for tourism and field trips; recreational program planning for quality life development.