รหัสวิชา: 4000206
ชื่อย่อวิชา: HIST THAI AGR
ชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์เกษตรไทย (HISTORY OF THAI AGRICULTURE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: เอกลักษณ์ของการเกษตรไทย กำเนิดของการเกษตรไทย การเกษตรไทยจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน การเกิดธุรกิจการเกษตรและการตลาด การพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆ ทั้งการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ สถาบันทางการเกษตรในประเทศไทย นโยบายการพัฒนาการเกษตรไทยในปัจจุบันและอนาคต
Course Description: Identity of Thai agriculture, origin of Thai agriculture pre-historic period to the present, origin of agricultural business and marketing, agricultural development; such as plants and animals production, agricultural institutes in Thailand, Thai agricultural development policy at present and in the future.