รหัสวิชา: 4000208
ชื่อย่อวิชา: INTRO AGR ECON
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น (INTRODUCTION TO AGRICULTURAL ECONOMICS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับการเกษตร ตั้งแต่การผลิต การวิเคราะห์การตลาด การจัดการสินค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบจำลองการผลิต ระบบอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งอาศัยปัจจัยของราคาและปริมาณของสินค้า สหกรณ์การเกษตร สินเชื่อการเกษตร การจัดการสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร กฎหมายการค้าสินค้าการเกษตรทั้งของไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ แนวโน้มของสินค้าการเกษตร
Course Description: Application economic theory to agriculture including production, market analysis, product management, and related laws; production models, demand and supply system, marking and pricing, agricultural credit, agricultural cooperation, agricultural management, and agricultural processing; Thai agricultural and international product, trade laws; trends of agricultural products.