GenEd พุธบ่าย

GenEd วันพุธ บ่าย 13:00 – 16:00

เกี่ยวกับงานนี้

นิทรรศการการศึกษาทั่วไป (GenEd Fair) จัดโดย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย