GenEd พุธเช้า

GenEd วันพุธ เช้า 09:00 – 12:00

เกี่ยวกับงานนี้

นิทรรศการการศึกษาทั่วไป (GenEd Fair) จัดโดย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย