รหัสวิชา: 2232009ชื่อย่อวิชา: GER COMMชื่อวิชา: ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร (GERMAN FOR COMMUNICATION)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐานภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เน้นการออกเสียงภาษาเยอรมันอย่างถูกต้อง ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาเยอรมันCourse Description: Vocabulary and sentences of fundamental German in daily life with emphasis on correct pronunciation; basic German grammar.