GenEdมนุษยศาสตร์

GenEd มนุษยศาสตร์

3503111 ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์

รหัสวิชา: 3503111ชื่อย่อวิชา: INTRO CLASSIC MUSชื่อวิชา: ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ (INTRODUCTION TO CLASSICAL MUSIC)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: พัฒนาการของดนตรีคลาสสิกตั้งแต่ยุคเรอเนสซองส์จนถึงปัจจุบัน เครื่องดนตรีและการประสมวง ประวัติคีตกวีที่มีชื่อเสียงและผลงาน การฟังเพลง การเข้าชมการแสดงดนตรี โดยเน้นความซาบซึ้งในดนตรีและมารยาทที่ดีของผู้ฟังคอนเสิร์ตCourse Description: Development of classical music from the Renaissance period to the present; musical instruments and ensembles; master composers and their works; music listening; concert attendances, emphasizing music appreciation and appropriate manner of concertgoers.

Read More

3502272 ประวัติศาสตร์การออกแบบเรขศิลป์

รหัสวิชา: 3502272ชื่อย่อวิชา: HIST GRAPH DSGNชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์การออกแบบเรขศิลป์ (HISTORY OF GRAPHIC DESIGN)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: ผลงานและแนวคิดในการออกแบบเรขศิลป์อย่างกว้างตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์และการเคลื่อนไหวด้านการออกแบบในงานเรขศิลป์Course Description: graphic works and broad concept of Graphic Creation from prehistoric era to the present time that influence creative ideas and design movement on graphic design.

Read More

3502271 ประวัติศาสตร์แฟชั่น

รหัสวิชา: 3502271ชื่อย่อวิชา: HIST FASHIONชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์แฟชั่น (HISTORY OF FASHION)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: ประวัติศาสตร์แฟชั่น พัฒนการเครื่องแต่งกายจากสมัยบุพกาลจนถึงปัจจุบัน เครื่องแต่งกายในอารยธรรมตะวันตกและอิทธิพลที่มีต่อการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่Course Description: History of Fashion; the development of fashion from the earliest time to the present, fashion in western civilization and its influence on modern fashion design.

Read More

3502222 ประวัติศาสตร์นฤมิตศิลป์ 1

รหัสวิชา: 3502222ชื่อย่อวิชา: HIST CREAT ARTS Iชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์นฤมิตศิลป์ 1 (HISTORY OF CREATIVE ARTS I)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: แนวนิยมทางศิลปะของการออกแบบนฤมิตศิลป์ ภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่ศตวรรษที่18 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1Course Description: A survey of the creative art movements and the social and cultural environments from the Industrial Revolution period to the present.

Read More

3501224 ประวัติศิลปะไทย

รหัสวิชา: 3501224ชื่อย่อวิชา: HISTORY THAI ARTชื่อวิชา: ประวัติศิลปะไทย (HISTORY OF THAI ART)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาและวิเคราะห์วิวัฒนาการของศิลปะไทย ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม และงานศิลปะอื่นให้รู้ถึงรูปแบบ ลักษณะเฉพาะคุณค่าของศิลปะไทย ตลอดจนอิทธิพลและผลกระทบของศิลปะจากประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้Course Description: Study and analysis of the development of painting sculpture, architecture, crafts, and other forms of Thai art, emphasizing design, characteristics and Thai art value, including influences on Southeast Asian art.

Read More

3501222 ประวัติศิลปตะวันออก 1

รหัสวิชา: 3501222ชื่อย่อวิชา: HIST ORNTAL ART Iชื่อวิชา: ประวัติศิลปตะวันออก 1 (HISTORY OF ORIENTAL ART I)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาและวิเคราะห์วิวัฒนาการในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานศิลปกรรมอื่นๆ ของประเทศจีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เน้นถึงแนวคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลและผลกระทบต่างๆCourse Description: Study and analysis of the development of painting, sculpture, architecture, and other works of art of China, Japan, and Southeast Asian countries dating from the prehistoric age to the present day, emphasizing the influence of creative ideas.

Read More

3501217 ศิลปะยุคต้นสมัยใหม่

รหัสวิชา: 3501217ชื่อย่อวิชา: EAR MOD ARTชื่อวิชา: ศิลปะยุคต้นสมัยใหม่ (Early Modern Art (15th-17th Centuries))จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: ผลงานศิลปะตะวันตกในยุคต้นสมัยใหม่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15-17 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะพระคัมภีร์ใหม่และตำนานเกี่ยวกับเทพและบุคคลสำคัญในสมัยกรีก-โรมันโบราณ เน้นงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่สร้างในทวีปยุโรปCourse Description: Western art objects in the Early Modern Period from the 15th – the 17th centuries as related to religion, particularly the New Testament, and myths about important gods, goddesses and people of Ancient Greece and Rome, focusing on paintings and sculptures created in Europe.

Read More

3501214 ศิลปะไทย 1

รหัสวิชา: 3501214ชื่อย่อวิชา: THAI ARTS Iชื่อวิชา: ศิลปะไทย 1 (THAI ARTS I)จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-0-9)คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาที่มาของลักษณะรูปลายไทย ลายประดับ เครื่องแต่งกาย และงานศิลปกรรมที่สำคัญของไทย ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติCourse Description: Study of the origin of motif forms, traditional decoration, traditional costumes, and important works of Thai art forms; theory and practice.

Read More

3501120 ประวัติศิลปะตะวันตก 1

รหัสวิชา: 3501120ชื่อย่อวิชา: HIST WEST ART Iชื่อวิชา: ประวัติศิลปะตะวันตก 1 (HISTORY OF WESTERN ART I)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาและวิเคราะห์วิวัฒนาการในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานศิลปกรรมอื่นๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยจนตนิยมของอารยธรรมตะวันตก เน้นถึงอิทธิพลของประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม ปรัชญา และศาสนา ที่มีต่อศิลปะตะวันตกCourse Description: Study and analysis of the development of paintings, sculptures, architectures and other works of art dating from the pre-historic period to the modern age in western civilization, emphasizing the historical, political, social, philosophical, and religious influences on western arts.

Read More

3500111 ศิลปกรรมปริทรรศน์

รหัสวิชา: 3500111ชื่อย่อวิชา: INTRO FINE APP ARTชื่อวิชา: ศิลปกรรมปริทรรศน์ (INTRODUCTION TO FINE AND APPLIED ARTS)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: ขอบเขต ความหมาย ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการของงานศิลปกรรมโลก หลักการพื้นฐานของงานด้านทัศน์ศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และนาฏศิลป์nCourse Description: Scope, meaning, history and development of the world’s fine and applied arts works; basic principles of visual arts, creative arts, music and dance.

Read More
เกี่ยวกับงานนี้

นิทรรศการการศึกษาทั่วไป (GenEd Fair) จัดโดย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย