GenEdวิทยาศาสตร์

GenEd วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

4000210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณในธุรกิจการเกษตร

รหัสวิชา: 4000210ชื่อย่อวิชา: QUAN ANAL AGRI BUSชื่อวิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณในธุรกิจการเกษตร (Quantitative Analysis in Agricultural Business)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านสถิติและเศรษฐศาสตร์เกษตรในธุรกิจการเกษตร ตั้งแต่การตัดสินใจ การผลิต และการบริหารจัดการผลผลิต การพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้แบบจำลองถดถอยและการประมาณเส้นตรง ธุรกิจการเกษตรของไทยและนานาชาติCourse Description: Application of statistical theory and agricultural economics to agricultural business including decision making, production, and product management, forecasting agricultural product using regression model and linear programming; Thai and international agricultural business.

Read More

3742107 ความรู้เพื่อชีวิต

รหัสวิชา: 3742107 ชื่อย่อวิชา: LIFE KNOWLEDGE ชื่อวิชา: ความรู้เพื่อชีวิต (Life knowledge) จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6) คำอธิบายรายวิชา: การประเมินและการจัดการอาการที่ผิดปกติของร่างกายหรือภาวะโรค ประเภทของการออกกำลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีวิตเบื้องต้น พัฒนาการการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ท่าทางของมนุษย์ การยศาสตร์ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน Course Description: Assessment and management of symptoms and syndrome, Types of exercise, First aids, Cardiopulmonary resuscitation (CPR), Human movement development, Human posture, Ergonomics, and Application of health sciences education in activities daily life.

Read More

3742106 สมดุลกายและใจเพื่อคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา: 3742106 ชื่อย่อวิชา: BLC BODY MIND QOL ชื่อวิชา: สมดุลกายและใจเพื่อคุณภาพชีวิต (Balanced Body and Mind for Quality of Life ) จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6) คำอธิบายรายวิชา: Meaning and measures of quality of life, quality of working life, biopsychosocial factors and work-related musculoskeletal injury, good and poor postures during work, prevention of work-related neck pain, back pain, leg pain and foot pain, breathing and physical and mental relaxation exercises, muscle stretching, core strengthening exercise, massage for health, nutrition for health, human philosophy and art for…

Read More

3741102 อยู่อย่างฉลาดและสุขภาพดี

รหัสวิชา: 3741102ชื่อย่อวิชา: LIVE SMART HEALTHYชื่อวิชา: อยู่อย่างฉลาดและสุขภาพดี (LIVE SMART HLTHY)จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-4)คำอธิบายรายวิชา: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ได้แก่ โภชนาการ การพักผ่อน การผ่อนคลาย การออกกำลังกาย ความเครียด ลักษณะบุคลิกภาพ การตรวจร่างกายประจำปี การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การเสริมสร้างวิธีคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงระบบ การเรียนรู้การมีชีวิตที่มีคุณค่าผ่านภาพถ่ายCourse Description: Factors related to wellness: nutrition, recreation, relaxation, exercise, stress, personality traits, annual health check-up, sufficient living, empowerment on analytical thinking, critical thinking, lateral thinking, systematic thinking, learning to live a valuable life through photographic lens.

Read More

3741101 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหัสวิชา: 3741101ชื่อย่อวิชา: COMP HLTH SCIชื่อวิชา: คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (COMPUTER FOR HEALTH SCIENCES)จำนวนหน่วยกิต: 2 (1-3-2)nคำอธิบายรายวิชา: ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการต่างๆ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การจัดการเอกสารอ้างอิง ชีวสารสนเทศ การคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสถิติ การประมวลผลและนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ การทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การเขียนโฮมเพจและการนำเสนอโฮมเพจเข้าอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางเทคนิคการแพทย์ ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆCourse Description: Fundamental knowledge of computer; operating systems; computer network; Internet; search for information through the Internet; reference management; bioinformatics; scientific calculation and statistics; academic data processing and presentation; compiling database in medical laboratory; home page writing and posting through the Internet; connection between scientific instruments and computer; computer applications in medical technology; Hospital…

Read More

3705103 การเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา

รหัสวิชา: 3705103ชื่อย่อวิชา: PREP DIAG RAD PROCชื่อวิชา: การเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (PREPARATION FOR DIAGNOSTIC RADIOLOGICAL PROCEDURES)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)คำอธิบายรายวิชา: การเตรียมตัวที่ถูกต้องทั้งก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสี ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การใช้เทคนิคที่ต่างกันในแต่ละระบบของร่างกาย ความจำเป็นในการใช้สารทึบรังสีหรือสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายโดยการกิน การฉีด หรือการหายใจ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่มีคุณภาพดีในการตรวจวิฉิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การหลีกเลี่ยงจากการใช้รังสีซ้ำโดยไม่จำเป็น อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากเทคนิคการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนอันตรายและความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำCourse Description: Right preparation before and after diagnostic procedures by radiation which correspond with steps, methods and diagnostic devices in radiology; use of different techniques for each organic system in the human-body; necessity in administering of contrast media or radioisotope in the body by oral consumption, injection or inhalation so as to derive radiological images…

Read More

3700114 ความรู้เบื้องต้นด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา: 3700114ชื่อย่อวิชา: INTRO ENVI TOXชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Introduction to Environmental Toxicology)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)nคำอธิบายรายวิชา: แหล่งกำเนิด การจำแนกประเภท ความเป็นพิษของสารอันตรายต่อสุขภาพในสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อนที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์สารพิษในผุ้ป่วยและในสิ่งแวดล้อมโดยวิะีทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและการควบคุมCourse Description: Sources, Classification, and toxicity of health hazardous pollutants in the environment, adverse effects of global warming on human health and environment, laboratory analysis of pollutants in patients in patients and the environment, prevention and control.

Read More

3700113 โลหิต: หยาดแห่งชีวิต

รหัสวิชา: 3700113ชื่อย่อวิชา: BLOOD ESS LIFEชื่อวิชา: โลหิต: หยาดแห่งชีวิต (BLOOD: THE ESSENCE OF LIFE)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: ส่วนประกอบของเลือด หมู่เลือด การให้เลือด เลือดลูกเลือดแม่เข้ากันไม่ได้ เลือดจาง เลือดข้น โรคที่ติดต่อทางเลือด โรคธาลัสซีเมีย โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก สาเหตุการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดและโรคมะเร็งเม็ดเลือดCourse Description: Hemopoietic cells, blood and its components, blood groups, incompatability, anemia and erythrocytosis, blood cell abnormality, thalassemia, bleeding disorders, carcinogenesis and leukemias.

Read More

3700110 สุขภาวะที่ดี

รหัสวิชา: 3700110ชื่อย่อวิชา: GOOD HEALTHชื่อวิชา: สุขภาวะที่ดี (GOOD HEALTH)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: บทนำเกี่ยวกับการทำงานของระบบร่างกาย ความผิดปกติในการทำงานของระบบร่างกายอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปี การเตรียมตัวและขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสุขภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจร่างกายเบื้องต้น และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวัดการทำงานของปอดและหัวใจ การตรวจมะเร็งและสารบ่งชี้มะเร็ง การตรวจสุขภาพสำหรับคู่บ่าวสาว การดูแลสุขภาพกายและจิตด้วยตนเอง การเตรียมตัวเพื่อการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือพิเศษ โรคภัยในเด็ก วัยรุ่น สตรี และผู้สูงวัย ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเมื่อตรวจพบความผิดปกติ และข้อควรปฏิบัติในการดูแลและป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติของการทำงานของระบบร่างกาย การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรณรงค์เพื่อสุขภาพและนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์Course Description: Introduction to organ system functions, organ dysfunctions due to several factors; annual health check-up, preparations and process of health check-up including physical examination and laboratory examination; heart and lung examination, cancer examination and tumor marker detection, health tests for couples, self health care for body and mind; preparations for health check-up…

Read More

3700109 ภูมิคุ้มกันชีวิต

รหัสวิชา: 3700109ชื่อย่อวิชา: IMMUNITY OF LIFEชื่อวิชา: ภูมิคุ้มกันชีวิต (IMMUNITY OF LIFE)จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)คำอธิบายรายวิชา: ภูมิคุ้มกันชีวิต ได้แก่ พุทธภูมิ ระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันของหมู่เลือด ภูมิคุ้มกันต่อโรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อ ภูมิแพ้และแพ้ภูมิ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง สเต็มเซลล์ ภูมิคุ้มกันในยุคไอที วัคซีนกับการเสริมสร้างภูมิพิชิตโรค สมดุลชีวิต ได้แก่ อาหาร การออกกำลังกาย จิตใจ ทัศนศึกษาCourse Description: Immunity of life; Buddhist immune; body immune system; immune system of blood group; immunity against cancer; immunity against infectious diseases; allergy and autoimmune; immune deficiency; stem cells; immunity in IT era; vaccine for immunization against diseasses; promotion of immunity; body balance; food, exercise, mentality; life tour.

Read More
เกี่ยวกับงานนี้

นิทรรศการการศึกษาทั่วไป (GenEd Fair) จัดโดย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย