กิจกรรมพูดเชิงวิชาการในที่สาธารณะ เรียนรู้หลักการ การเตรียมตัว และการฝึกปฏิบัติสำหรับการพูดเชิงวิชาการในที่สาธารณะเพื่อพัฒนาความรู้ สร้างประสบการณ์ และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการพูดเชิงวิชาการในที่สาธารณะ เพื่อนำไปปรับใช้ สร้างโอกาสหรือทางเลือกที่ดีให้กับตนเองในอนาคต

วันทำกิจกรรม 20 ธันวาคม 2560
เวลา 13:00 – 16:00
จำนวนรับ 20
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่