เรียน GenEd อะไรดี ?

*** ข้อมูลให้ยึดถือความถูกต้องตาม www.reg.chula.ac.th เป็นหลัก ***

เลือกดูรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

 

เลือกหมวด

มนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สหศาสตร์

สังคมศาสตร์

 

เลือกวัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เช้า

บ่าย

เย็น

เช้า

บ่าย

เย็น

เช้า

บ่าย

เย็น

เช้า

บ่าย

เย็น

เช้า

บ่าย

ดูตารางสอนแบบเต็ม (ไฟล์ Excel) ได้ที่นี่

เกี่ยวกับงานนี้

นิทรรศการการศึกษาทั่วไป (GenEd Fair) จัดโดย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย