กิจกรรมที่ศึกษาปัญหา และสร้างความรู้ ความเข้าใจในวงจรการทำให้เกิดบ้านรกหรือไม่เป็นระเบียบ สร้างความรู้พื้นฐานในการจัดระเบียบสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า หนังสือ เอกสารการเรียน และสร้างพฤติกรรมส่วนบุคคลที่สามารถฝึกฝนในการจัดระเบียบเพื่อดูแลสุขภาพองค์รวมทั้ง 4 ด้าน คือ  สุขภาพกาย  อารมณ์  ปัญญา และ สังคม  และเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ฝึกการคิด การตัดสินใจ และการจัดลำดับความสำคัญ

วันทำกิจกรรม 6 – 7 ธันวาคม 2560
เวลา 16:00 – 19:00
จำนวนรับ 20
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่