เปลี่ยน: พลิกความคิด ชีวิตมีสุข ทะลายกรอบความคิดติดลบ พบตัวตนมีค่า กิจกรรมที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

  1. ความหมายและธรรมชาติของกรอบความคิดอย่างลึกซึ้ง สร้างความเข้าใจตนเอง และค้นพบอำนาจภายในตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  2. กระบวนการเปลี่ยนกรอบความคิดตนเองและผู้อื่น เพื่อการสร้างทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อเชิงบวกร่วมกัน
  3. ความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนกรอบความคิดและการสร้างศักยภาพภายใน พร้อมทั้งการขับศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
  4. สร้างศักยภาพแห่งการเลือกรับรู้และเลือกตอบสนองต่อโลกภายนอกที่เข้ามากระทบเพื่อความเข้าใจที่ว่าชีวิตเป็นเรื่องตนกำหนดได้เองทั้งสิ้น
วันทำกิจกรรม 13 ธันวาคม 2560
เวลา 16:00 – 19:00
จำนวนรับ 25
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่