รหัสวิชา: 0201117
ชื่อย่อวิชา: ART RATANAKOSIN
ชื่อวิชา: ศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (Thai Art in the Ratanakosin Period)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-3-4)
คำอธิบายรายวิชา: ความเชื่อพื้นฐานในวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่องไตรภูมิและระบบภูมิจักรวาล ศิลปะไทยในระบบภูมิจักรวาลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3) อิทธิพลศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนและยุโรปในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (รัชกาลที่ 4-5)
Course Description: Fundamental Thai cultural beliefs about the Trai Phum and cosmology; Thai arts in cosmology of the early Ratanakosin period (Rama I – Rama III); Influences of the Chinese and the European art, science and technology during a time of change (Rama IV – Rame V).