รหัสวิชา: 0201125
ชื่อย่อวิชา: MGT DIFF CULT
ชื่อวิชา: การบริหารในความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Management under Different Culture)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: พฤติกรรมองค์กรระหว่างประเทศ โลกาภิวัตน์ ความรับผิดชอบในสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมและจริยธรรมองค์กรที่แตกต่าง การติดต่อสื่อสารและความร่วมมือ การบริหารความขัดแย้ง การบริหารวิกฤติ การเจรจาต่อรองและการแก้ไขความขัดแย้ง การจูงใจ โครงสร้างองค์กร ภาวะผู้นำ กลุ่มและทีมงาน การบริหารงานบุคคลในระดับนานาชาติ การบริหารความหลากหลาย แนวโน้มในอนาคตการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง
Course Description: International organizational behavior; globalization; responsibility in different societies and cultures; crisis management; organizational culture and ethics; communication and coordination; confict management; regotiation and conflict resolution; motivation; organizational structure; leadership; groups and teams; international human resource management; managing diversity; future trend; change management; risk management.