รหัสวิชา: 0201130
ชื่อย่อวิชา: IND BUS MGT
ชื่อวิชา: การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial Business Management )
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร-ธุรกิจ-อุตสาหกรรม-ห่วงโซ่อุปทาน ทิศทางของโลกและอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารนวัตกรรม การบริหารและการใช้ประโยชน์ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ ผลตอบแทนเทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดทำและบริหารโครงการ ภาวะผู้นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธรรมาภิบาลและการบรหารความเสี่ยง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Course Description: Basic knowledge about Organization-Business-Industry-Supply Chain; changed directions of the world and industry and adaptation; strategic management; innovation management; operations management; management and utilization of data/information/knowledge/information technology; project development and project management; leadership; change management; human resource management; good governance and risk management; virtue; ethics; code of conduct; social responsibility; business management according to the Philosophy of Sufficiency Economy.