รหัสวิชา: 0201131
ชื่อย่อวิชา: THAI COAST COM DEV
ชื่อวิชา: การพัฒนาชุมชนชายฝั่งทะเลไทย (Thai Coastal Community Development)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-0-4)
คำอธิบายรายวิชา: อัตลักษณ์ของชุมชนต้นแบบชายฝั่งทะเลไทย ตัวอย่างชุมชนแบบอย่างชายฝั่งทะเลไทยด้านประวัติศาสตร์ การรับมือภัยพิบัติชายฝั่งทะเล และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ การประเมินสถานภาพระดับการพัฒนาของตนและชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเชิงกลยุทธ์ด้วยเทคนิค SWOT; การระดมสมองเพื่อวางแผนการพัฒนาชุมชนชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน
Course Description: Identity of Thai coastal prototype community; Thai coastal model community on History, coastal disaster preparedness and Integrated coastal resources management; assessment of self and community development; SWOT strategic analysis; brain-storming for coastal community sustainable development planning.