รหัสวิชา: 0201170
ชื่อย่อวิชา: MILITARY SCIENCE
ชื่อวิชา: วิทยาการทหาร (Military Science)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: วิวัฒนาการทางทหาร; ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับทหาร; วิชาหลักการสงคราม ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางทหาร เช่น ภารกิจ การจัด และการดำเนินงานทางทหาร กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกำลังสำรอง ความสัมพันธ์ระหว่าง ผบ. กับ ฝอ. ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ กำลังอำนาจแห่งชาติ ความมั่นคงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
Course Description: Military evolution: Civilian and Military relationship; Principle of warfare; Study on military basis such as mission, organisation and military operation: army, navy, air-forced, preserved resources; the relationship between commander and