รหัสวิชา: 0201171
ชื่อย่อวิชา: EFFECT CAREER MGT
ชื่อวิชา: การบริหารงานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Career Management)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: เป้าหมายและความสำคัญของการวางแผนอาชีพ การเตรียมความพร้อมในการหางานและประกอบอาชีพ การสัมภาษณ์งาน การปรับตัวสู่ชีวิตการทำงานในสภาวะแข่งขันสูง และมีคุณธรรมในการทำงาน
Course Description: Objectives and importance of career planning; preparation for job search and career; assessment of personal capacity and aptitude for planning and development for ultimate preparedness.