รหัสวิชา: 0201204
ชื่อย่อวิชา: IDEAL GRADUATE IV
ชื่อวิชา: บัณฑิตอุดมคติ 4 (Ideal Graduate IV)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: การจัดระเบียบทางสังคม สงคราม-สันติภาพ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน การมองปัญหา เห็นการณ์ไกล ความรอบคอบ
Course Description: Arrangement of social order; war and peace; impacts of science, technology and energy; problems identification; far sightedness and prudence.