รหัสวิชา: 0201230
ชื่อย่อวิชา: MAN/PEACE
ชื่อวิชา: มนุษย์กับสันติภาพ (Man and Peace)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมายของสันติภาพ ที่มาของความขัดแย้ง/ไม่สันติจากธรรมชาติและมนุษย์ วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งจากมุมมองต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยมุ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
Course Description: Meaning of peace as opposed to conflict; origin of conflict and disturbance both natural and man-made; analysis of situations to identify the cause of conflict from various aspects; sciences and humanities co-existence with conflict; use of peaceful means to solve problem.