รหัสวิชา: 0201234
ชื่อย่อวิชา: LOC GLOB ISS
ชื่อวิชา: ประเด็นท้องถิ่นกับประเด็นโลก (Local and Global Issues)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-3-4)
คำอธิบายรายวิชา: หลักการ แนวคิด และกระบวนการในการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประเด็นท้องถิ่นและประเด็นโลกในปัจจุบันที่เกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม และสถานการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกันทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค
Course Description: Principles, concepts, and processes of systematic study of current local and global issues arising from differences in social, cultural, and situational elements from both micro and macro global presectives.