รหัสวิชา: 0201256
ชื่อย่อวิชา: LIV DIGI WORLD
ชื่อวิชา: ชีวิตในโลกยุคดิจิตอล (Living in Digital World )
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการสู่โลกดิจิตอล ความหลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในมิติต่างๆ ทั้งชีวิตส่วนตัว คุณภาพชีวิต การศึกษา การทำงาน เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองในโลกดิจิตอล ตลอดจนระบบคุณค่า จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน การปรับตัวเพื่อรับมือผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอล
Course Description: Advancement of information technology; development towards the digital world; varieties of information technology; application of information technology nowadays; impact on the way of life in different dimensions, private life and quality of life, education and work, economy and politics and governance in the digital world as well as its impact on value systems, ethics and human rights; self-adjustment to cope with the impact and changes in the digital world.