รหัสวิชา: 0201284
ชื่อย่อวิชา: JWL DES ENTRE
ชื่อวิชา: การออกแบบและธุรกิจเครื่องประดับ (Jewelry Design and Entrepreneurship )
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณีและตลาดอัญมณี วัสดุที่ใช้ในการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ แนวโน้มในการออกแบบเครื่องประดับ นิเทศศิลป์ในการออกแบบ อารมณ์และเฉดสีในการสร้างสรรค์สร้างเครื่องประดับ การตลาดและการสร้างตราสินค้าในธุรกิจเครื่องประดับ การวางแผนธุรกิจ
Course Description: Background of gemstones in jewelry market; materials in jewelry design and production; trends in jewelry design; visual communication in design; moods and shade of colors in jewelry creation; marketing and branding in jewelry business; business planning.