รหัสวิชา: 2104181
ชื่อย่อวิชา: HF ERGO DAILY LIFE
ชื่อวิชา: ปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Human Factors and Ergonomics in Daily Life)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ประวัติ ความสำคัญ และหลักการของปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์ ขีดจำกัดด้านความสามารถของมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์บนฐานของการรู้คิดและตอบสนอง ปัจจัยด้านอายุและเพศ วิธีการประเมินและแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งท่าทางและการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวตประจำวัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต คำแนะนำสำหรับการศึกษาต่อในขั้นสูง
Course Description: History, importance and principles of Human factors and Ergonomics; limitations of human capacities: human behaviors based on cognition and reaction; age and Sex factors: evaluations and guidelines for applying in daily life: selection of devices, tools and goods including postures and movements in daily life activities: current related technologies and future trends: advice on further studies.