รหัสวิชา: 2400104
ชื่อย่อวิชา: POL GOVT THAI
ชื่อวิชา: การเมืองและการปกครองของไทย (POLITICS AND GOVERNMENT OF THAILAND)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: วิวัฒนาการของการเมืองการปกครองของไทย การเติบโตของพลังประชาธิปไตย การขยายตัวของระบบราชการในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ปัญหาต่างๆ ในด้านการเมือง การปกครองของไทย ได้แก่ ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล การรวมอำนาจในการบริหารรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และระบบรัฐสภา การเลือกตั้ง อำนาจนิยมในระบบการเมือง การปกครอง และการเมืองนอกรัฐสภา
Course Description: Evolution of Thai politics and government; the growth of democratic forces; expansion of public bureaucracy in the context of economic changes; various issues in Thai politics and government: instability of government, administrative centralization, constitution, political parties and parliamentary system, election, authoritarianism in Thai political system and government, ex-parliamentary politics.