รหัสวิชา: 2403184
ชื่อย่อวิชา: SOC DIVER JUS THAI
ชื่อวิชา: ความหลากหลายทางสังคมและความเป็นธรรมในสังคมไทย (SOCIAL DIVERSITY AND JUSTICE IN THAI SOCIETY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความรู้เบื้องต้นในการทำความเข้าใจประเด็นว่าด้วยความหลากหลายทางสังคมและความเป็นธรรมมในสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การอภิปรายแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์ในประเด็นว่าด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ช่วงชั้นทางสังคม เพศสภาพและเพศวิถี ลักษณะทางเชื้อชาติ สัญชาติ ความต่างทางกายภาพ และเรื่องอื่นๆ เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Course Description: Introduction to understanding issues of social diversity and social justice in Thailand and abroad; critical discussion on race, social class, gender, sexuality, ethnicity, nationality, and physical differences as well as other related concerns; field trips in related organizations.