รหัสวิชา: 2403284
ชื่อย่อวิชา: CROSS-CULT MGT
ชื่อวิชา: การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม (CROSS-CULTURAL MANAGEMENT)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการจัดการ ที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่าง และผลกระทบต่อพฤติกรรมขององค์การ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประเด็นการติดต่อสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และประเด็นละเอียดอ่อนด้านวัฒนธรรม รวมทั้งปัญหาและแนวทางการแก้ไขเมื่อเผชิญกับวัฒนธรรมใหม่ รูปแบบของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง แนวทางในการบริหารจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการเพิ่มผลผลิต
Course Description: Concepts and theories of cross-cultrual management affecting the operation related to different cultural groups and impact on organizational behavior in Thailand and abroad; topics on cross-cultural communication and cultural sensitivity, including problems and solutions to overcome culture shock; ethics in management of different cultures; guidelines for cross-cultural management for efficinecy and productivity.